Ogólne warunki świadczenia usług

Ogólne warunki świadczenia usług:

 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług dotyczą usług świadczonych przez firmę Plantip Marcin Gotowiec z siedzibą ul. Borzymowska 33/9, 03-565 Warszawa, działającą pod marką Digital Plant, zwaną dalej Digital Plant.
 2. Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług jest określenie zasad i warunków współpracy Stron w zakresie udziału Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę w szkoleniu/szkoleniach wybranych przez Zleceniodawcę z katalogu szkoleń oferowanych na stronie www.digitalplant.pl, realizowanych wg programów określonych przez Digital Plant, w terminach i miejscach wskazanych przez Digital Plant. Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej www.digitalplant.pl
 3. Zleceniodawca i/lub osoby wskazane przez Zleceniodawcę uczestniczą w szkoleniu/szkoleniach na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu dostępnego na stronie www.digitalplant.pl lub formularza przesłanego przez Zleceniodawcę na wskazany adres mailowy.
 4. Digital Plant zobowiązuje się zagwarantować Zleceniodawcy i/lub zgłoszonym przez Zleceniodawcę osobom miejsce na wskazanym szkoleniu, o ile na moment otrzymania zgłoszenia posiadana liczba wolnych miejsc będzie wystarczająca. W przypadku braku miejsc zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę.
 5. Digital Plant zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.
 6. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Zleceniodawcy, Digital Plant wspólnie ze Zlecającym uzgodni termin pasujący obu stronom. Jeżeli nie uda się ustalić terminu odpowiadającego obu stronom szkolenie będzie potraktowane jako niebyłe a Zleceniodawca otrzyma zwrot środków.
 7. Zleceniodawca może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia żadnych kosztów na minimum 7 dni przed początkową datą szkolenia przesyłając Digital Plant pisemną rezygnację na adres: kontakt@digitalplant.pl W przypadku niedochowania powyższego terminu bądź braku zawiadomienia o rezygnacji Zleceniodawca zostanie obciążony ceną szkolenia w 100%.
 8. Nieobecność na szkoleniu Zleceniodawcy i/lub osób wskazanych przez Zleceniodawcę nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za szkolenie. Digital Plant przewiduje możliwość zastępstwa zgłoszonej osoby na szkoleniu za zgodą Digital Plant.
 9. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo wynagrodzenia na podstawie faktury proforma przesłanej na adres e-mail przesłany za pomocą formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu dostępnego na stronie www.digitalplant.pl. Z zastrzeżeniem, że płatność musi się odbyć najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranego szkolenia. Ceny za poszczególne szkolenia wskazane są na stronie www.digitalplant.pl są cenami netto za osobę. Do podanych cen należy doliczyć VAT w wysokości 23%.
 10. Opłata powinna być dokonana przelewem na konto podane w fakturze proforma na przesłanej na adres e-mail przesłany za pomocą formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu.
 11. Digital Plant zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przygotowanym programem.
 12. Digital Plant zobowiązuje się do wykonania szkolenia z należytą starannością i według jego najlepszej wiedzy zawodowej.
 13. Zleceniodawca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą od Digital Plant żądać, na podstawie umowy, zlecenia, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby dwukrotność kwoty wynagrodzenia danego szkolenia, które bezpośrednio spowodowało szkodę związaną z roszczeniami wynikającymi z wykonania usług lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Digital Plant usługami.
 14. Ani Zleceniodawca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są usługi, nie mogą od Digital Plant żądać, na podstawie umowy, zlecenia, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego zlecenia.
 15. Wszystkie materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią wyłączną własność Digital Plant, zaś uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wykorzystania tych materiałów dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Zleceniodawcy. Materiały szkoleniowe nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechniane poza siedzibą Zleceniodawcy.
 16. Zleceniodawca rozumie, że informacje i materiały przekazane na szkoleniu mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. Rekomendacje wskazane podczas szkolenia mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Digital Plant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. Digital Plant zaleca, by wszelkie kwestie prezentowane na szkoleniu były konsultowane z właściwym doradcą.
 17. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług oraz wszelkie pozaumowne kwestie lub zobowiązania powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Digital Plant będą podlegać prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.
 18. Wszelkie spory dotyczące świadczonych przez Digital Plant usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich właściwych ze względu na siedzibę Digital Plant której to jurysdykcji każda ze stron niniejszym poddaje się w tym zakresie.
 19. Każda ze stron oświadcza niniejszym, że osoba podpisująca lub przesyłająca formularz w swoim imieniu została wyraźnie upoważniona do jego zawarcia i do związania każdej ze stron postanowieniami formularza i Ogólnych warunków świadczenia usług.
 20. Żadna ze stron nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw, obowiązków ani roszczeń wynikających z niniejszej Umowy.
 21. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy (w całości lub w części) zostało uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z innych powodów nie podlegające dochodzeniu na drodze prawnej, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.
 22.  Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Plantip Marcin Gotowiec, ul. Borzymowska 33/9, 03-565 Warszawa
 23. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą Zleceniodawcy również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenie o ochronie danych.
 24. Przewarzane kategorie danych osobowych Zleceniodawcy to dane osobowe, które zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym. Odbiorcą danych osobowych Zleceniodawcy są pracownicy i współpracownicy Digital Plant.
 25. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Zleceniodawcę zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 26. Zleceniodawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub Zleceniodawca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zleceniodawca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 27. Żadna ze stron nie może publicznie używać lub w inny sposób posługiwać się nazwą, logo lub znakami towarowymi drugiej strony bez jej uprzedniej, pisemnej zgody, z zastrzeżeniem, że Digital Plant może publicznie wskazywać Zleceniodawcę jako klienta, w tym również w odniesieniu do konkretnych usług.
 28. Każda zmiana warunków niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług i formularza wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Scroll to Top